X
تبلیغات
رایتل
1387/11/16 @ 15:36

سرگرمی (حروف ابجد)طالع بینی و عدد ابجد هر اسم وجفت بودن ستاره

"حروف ابجد ترکیب و ترتیب الفبای عربی است. هر حرف برابر با یک عدد است هر کس میتواند نام خود را بر حسب حروف ابجد حساب کند به عنوان مثال علی(110) آرش(501) ندا(55).نمونه زیبای آن عدل مظفر است که با حساب آن عدد 1324 به دست می اید و آن سال امضای مشروطیت به دست ظفرالدین شاه میباشد.این حروف عبارتند از:( ابجد؛ هوز؛ حطی؛ کلمن؛ سعفض؛ قرشت؛ ثخذ؛ ضظغ) الف ب ج د ه و ز ح ط ی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ک ل م ن س ع ف ص 20 30 40 50 60 70 80 90
ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
حال برای به دست آوردن عدد ابجد نام خود عدد هر حرف را به دست آورده با هم جمع کنید. مثلآ (501= 300+200+1 آرش) (106=1+60+5+40 مهسا
(92=4+40+8+40
محمد) (55=1+4+50 ندا )"

توجه: حروف ت چ ژ گ که در حروف عربی و جود ندارند به ترتیب پ=2000 چ=3000 ژ=4000 گ=5000 میباشند البته در محاسبات معمولا معادل عربی حروف عربی را در نظر میگیریم مثلا گ در کلمات عربی ج تلفظ میشود مثل بزرگمهر که تلفظ میشود بزرجمهر و پرتغال که برتغال تلفظ میشود یا پژمان که پجمان تلفظ میشود پس پ=ب چ=ج ژ=ج گ=ج .

برای محاسبه کلمات به صورت ابجد ارزش عددی همه حروف کلمه را با هم جمع میکنیم مثلا: علی  ع=70 ل=30 ی=10 که میشود 110یا نمک ن=50 م=40 ک=20 که جمعا میشود 110

برخی خواص حروف ابجد :

  باید به عرض برسانم که تنها خود حروف ابجد از جهت خواص بسیاری دارد و اکنون به طور اختصار گفته شده است.

1-هرگاه 28 حرف ابجد را در ورقه ای نوشته و بخواهید انان را مسخره کنید ورقه را دراب انداخته و اب را به خورد آنان دهید .

 2-هرگاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته و بر پشت ان کاغذ نام دشمن را نوشت وان را به باد اویزان کنیم دشمن سر گردان شود.

 3-هرکاه 28 حرف را 28 مرتبه بر روی کاغذ بنویسید برای هلاکی دشمن و نام دشمن را بنویسید و ان را در اتش اندازید هلاک گردد 

 4-هر گاه 28 حرف را نوشته و ان را در خاک دفن کنید به نیت ان که غایب احضار گردد بحق تعالی غایب پیدا میگردد.  

 5-هرگاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذی نوشته و انرا در سر نیزه کند در جنگ بر دشمن غالب شود .

6-هرگاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و ان را بر گردن کودک یا طفل اویزان کند هرگز نترسد

7-هر گاه 28 حرف را بر روی کاغذ نوشته و کسی طالب علم باشد کاغذ را اب کشیده وبخورد ذهن او قوی می گردد

8-هرگاه حروف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و بر روی درختی که ثمر نمیدهد ببندد ثمر او زیاد میگردد

9-هرگاه 28 حرف را بر روی کاغذ نوشته و در چاهی که اب ندارد انداخته اب ان چاه زیاد می گردد.

  • وف ابجد ( قسمت دوم )

   در این بخش قرار بر این دارم تا شما را با چگونگی استفاده از حروف ابجد برای تعیین طالع و خصوصیات فردی آشنا کنم .توجه داشته باشید که این قسمت مهمترین بخش و پایه اصلی علم طالع بینی و دعا نویسی و طلسمات میباشد .

  •     :آشنایی با طبع ها :

   در طبیعت چهار عنصر اصلی وجود دارد که دنیا از او خلق شده است و ان چهار عنصر به نام 1-اتش2-خاک3-باد4-اب می باشد.

  هر انسان دارای طبع و خصوصیاتی است و این عناصر چهارگانه هر کدام نمایانگر کروهی از خصوصیات میباشند .بنابراین ما با مشخص کردن طبع هر کس بوسیله حروف ابجدمیتوان حصوصیات فردی هرکس را مشخص نمود.

   در زیر خصوصیات طبع ها را ملاحظه میکنید :

1-طبع اتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد و همیشه بدن او حرارت دارد و تشنه می باشد و زود جنگ شروع می کند.

 2-طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت واحترام با دیگران زندگی می کند.

 3-طبع بادی همیشه مغرور وتند خو می باشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک وکینه ای می باشد.

 4-طبع ابی همیشه مسرور و شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست و زبان به عذاب می افتد.

  •    طالع هر برج :

   این طالع ها خواص هر برج هستند که در مورد حروف ابجد که شرح آن میاید کاربرد دارند بنابراین طالع ها را با فال ها و طالع بینی هایی که در جاهای دیگر دیده اید اشتباه نگیرید .

 طالع حمل و اسد وقوس اتشی می باشد

طالع ثور و سنبله وجدی خاکی می باشد

طالع جوزا و میزان ودلو بادی می باشد.

طالع سرطان و عقرب و حوت ابی می باشد.

  •  قمر در عقرب :

به اطلاع خوانندگان محترم برسانم که  ایام منحوس و قمر در عقرب را باید دانست و بعد شروع به عملی کرد چرا که اگر قمر در عقرب باشد یا ایام منحوس باشد کار وعمل شما معکوس جواب میدهد .مثلا شما برای اقای علیرضا شرافت دعای محبت نوشته باشید در تاریخ هشتم ویا نهم ماه در صورتی که طالع وی سرطان می باشد وقمر در عقرب است و به جای محبت جدایی نتیجه می دهد.

 هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس می باشد و در این روزها سفر نباید کرد ویا عقد وازدواج نکردو...مگر در امر بغض و اوارگی برای ان شخص که اگر قمر در عقرب باشد به طور دایم باقی می ماند مگر انکه باطل شود.

 این ایام منحوسه هر طالع می باشد.

 حمل:از روز 16 تا نصف روز 18 نحس می باشد

ثور:از روز 13 تا نصف روز 15 نحس می باشد.

جوزا:از روز 11 تا نصف روز 13 نحس می باشد.

 سرطان:از روز 8 تا نصف روز 10 نحس می باشد.

 اسد:از روز 6 تا نصف روز 8 نحس می باشد.

 سنبله:از روز 3 تا نصف روز 5 نحس می باشد.

 میزان:از روز 1 تا نصف روز 3 نحس می باشد.

 عقرب:از روز 28 تا نصف روز 30 نحس می باشد.

 قوس:از روز 26 تا نصف روز 18 نحس می باشد.

جدی:از روز 23 تا نصف روز 26 نحس می باشد.

 دلو:از روز 21 تا نصف روز 23 نحس می باشد.

 حوت:از روز 19 تا نصف روز 21 نحس می باشد.

  •     طریقه محاسبات اسامی و تشخیص طالع :

 

 

 

   حال چگونگی محاسبات را با یک مثال توضیح میدهم :

جمع عدد هوشنگ به ابجد کبیر میشود361= 50+300+6+5 و جمع عد د ژاله که مادر وی است میشود 36=5+30+1

مجموع نا م و نام مادر می شود 397=361+36چون که دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر 12 می کنیم و باقیمانده تقسیم طالع اقای هوشنگ میشود.397 تقسیم بر 12 نتیجه باقیمانده 1 می شود و طالع ان حمل می باشد.

  •    جفت بودن یا نبودن ستاره بخت !!!

 هر گاه بخواهید حساب کنید که ایا اقای محمد زاده با خانم علی زاده می تواند ازدواج کند یا نه؟ایا ستاره این دو با هم جفت هست یا نه؟ و در اینده تا اخر با هم زندگی می کنند یا نه؟

اول نام و نام مادر هر دو را به ابجددر اورده و بعد جدا جدا حساب کرده و بعد بر عدد 5  تقسیم می کنیم.( مثال : مجموع نام و نام مادر آقای "ایکس"میشود 250 و مجموع نام و نام خانم "ایکس" که میخواهد با این آقا ازدواج کند 745 میشود و مجموع این دو عدد 995 میشود . حال با تقسیم این عدد بر 5 جواب حاصل میشود )

اگر باقیمانده تقسیم 1 یا 3یا5 شود این دو به هم می رسند وستاره انها جفت می باشد و تا اخر عمر با هم زندگی می کنند."اگر با قی مانده تقسیم 2 یا 4 شود این دو نفر به هم نمی رسند و ستاره انها جفت نمی باشد و تا اخر با هم زندگی نمی کنند."

 توجه:اگر زمانی باقیمانده تقسیم صفر گردد معلوم می گردد که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشند و تا اخر زندگی خانواده طر فین همیشه با هم به طور قهر می باشند.