1389/12/10 @ 09:19

پیاده سازی کاتالوگ های الکترونیکی

پیاده سازی کاتالوگ های الکترونیکی در مقیاس کوچک بسیار ساده است. اما تبدیل کاتالوگی بسیار بزرگ به کاتالوگ الکترونیکی کار ساده ای نیست، زیرا باید سیستم پشتیبانی از مشتری را نیز برای آن تهیه کنید.