1389/12/10 @ 09:34

تغییر ماهیت کار با بازار الکترونیک

تغییر ماهیت کار

در عصر دیجیتال ساختار کار و پیاده سازی آن رو به تغییر است. این امر در جلوی دیدگان ما اتفاق می افتد. برای مثال موسسات به دلیل افزایش رقابت در بازار جهانی باید تعداد کارمندان خود را کاهش داده و فقط از پرسنل متخصص استفاده کنند و در صورت لزوم از نیروی کار خارجی استفاده کنند که دستمزد کمتری می طلبند. نتایج حاصل از این تغییرات فرصت های جدید و ریسک های جدیدی را به دنبال خواهند داشت و افراد را وادار می کنند تا روش های جدیدی در مشاغل و روش های کسب در آمد خود بیابند.

کارگران عصر دیجیتال باید انعطاف پذیری بالایی داشته باشند . اگر بخواهیم به شیوه گذشته عمل کنیم، افراد کمی از امنیت شغلی برخوردار خواهند بود، افراد بسیاری آرزو خواهند داشت کسب اطلاع کرده ، خود را با شرایط وفق داده تصمیم های جدیدی بگیرند و روی پای خود بایستند. بسیاری در منزل کار خواهند کرد. شرکت عصر دیجیتال باید به نیروی انسانی تخصصی خود به دیده ارزشمندترین گنجینه خود نگاه کند. باید دائماً آن ها را تقویت کرده و تمام وسایل مورد نیاز برای افزایش آگاهی ها و مهارت ها رادر اختیار آن ها قرار دهد.